Arriba una nova edició dels nostres FCE Writing tips! Com ja t’hem explicat amb anterioritat, a la segona part del Writing has de triar entre escriure un article, un email/carta, un informe o una crítica. Aquesta vegada volem explicar-vos com escriure un informe al First Certificate amb èxit.

Els punts principals que has de saber als FCE Writing Tips de com escriure un informe són:

 • Nombre de paraules: entre 140 i 190.
 • Tasca: escriure un informe (report) al teu professor d’anglès o a un grup del que formes part.
 • Objectiu: sol ser proporcionar informació objectiva i fer suggeriments o recomanacions.
 • To: formal, neutre i impersonal. No s’utilitzen contraccions, ni llenguatge col·loquial, ni preguntes directes…
 •  Tema:
  • Recomanacions per a activitats turístiques / compres / restaurants a la teva ciutat.
  • Suggeriments per a millorar una web, un centre esportiu o una cafeteria.
  • Recomanacions per a millorar el teu lloc de treball o d’estudi i suggeriments per a atreure més clients o estudiants.
  • Recomanacions per a organitzar un esdeveniment solidari.
  • Resoldre un problema a la feina o a l’escola.

És important que tinguis en compte tot el que a continuació destaquem per escriure un informe al First Certificate amb èxit:

 • Un informe ha de ser concís i fàcil de llegir. Ha d’incloure: un títol, una introducció (objectius de l’informe), subtítols per a cada paràgraf per a donar resposta als punts de la tasca i recomanacions.
 • No es necessita posar data, però si ho desitges pots fer-ho. No es comença mai un informe amb Dear Sir or Madam.
 • Utilitza connectors com:
 • In addition, / Furthermore, / Moreover, / Apart from this,
 • However,
 • Although / even though
 • While / whereas
 • Due to / owing to (instead of because of)
 • On the whole / In general,
 • In spite of / despite
 • On the one hand / On the other hand
 • Les oracions han de ser curtes. Escriu una idea per oració i divideix les oracions més llargues en oracions més simples i curtes.

One of the best things you can do for yourself to improve one’s written style is to try and learn to limit oneself to one idea per sentence and work on how to cut words out that are not necessary. 

To improve one’s writing, limit yourself to one sentence per idea. In addition, cut out unnecessary words.

 • Els informes són, de tots els tipus de writing del First, el més impersonal. Se sol utilitzar la veu passiva quan no volem ressaltar el subjecte d’una oració. Utilitzem també un estil impersonal per a expressar opinions. Per exemple, en comptes de I think that … o I found that… utilitzem la construcció informal “It” i la veu passiva: It seems that… It was found that …

I believe we should run a charity event because…  

A charity event should be held because…

I expect that collaboration between local organisations will make it easier to run the event.  

The collaboration between local organisations will make it easier to run the event.

I feel sure that this new way of organizing things will work out better in the end.  

The new way of organizing things is better than the old one for the following reasons…

 • Podem expressar opinions personals com ‘I think’ o ‘I believe’ a l’últim paràgraf.

In the light of this report, I strongly believe that we can attract new clients if we improve the changing room and reception areas.

 • Evitar fer declaracions molt fortes a no ser que estiguis absolutament segur de que sigui veritat. En comptes de dir “It is” pots utilitzar un verb modal com “It could/may/might be” o utilitzar una expressió com “It seems to be” o “It tends to be”.
 • Un informe ofereix informació objectiva. Pots inventar-te fets sempre que expliquis d’on has tret la informació.
 • No utilitzis molts adjectius ni llenguatge “dramàtic” com faries en una història.
 • No incloguis detalls ni descripcions irrellevants.

FCE Writing tips: Estructura de l’informe

Utilitza una estructura clara amb encapçalaments, deixarà clar que no estàs escribint ni un essay ni una review.

 • Títol – Improvements to Local Sports Centre.
 • Paràgraf 1 – introducció – la raó per la que escrius el report.
 • Paràgraf 2 – debilitats, desaventatges o crítiques – desenvolupa les idees que t’han demanat a la tasca. Concentra’t màxim en dos punts.
 • Paràgraf 3 – fortaleses, avantatges, elogis – desenvolupa les idees que t’han demanat a la tasca. Concentra’t màxim en dos punts.
 • Paràgraf 4 – conclusió amb comentaris i recomanacions i/o suggeriments.

FCE Writing Tips: analitzem paràgraf per paràgraf sobre com escriure un informe

PARÀGRAF 1

En aquest paràgraf has d’explicar sobre què escriuràs. Imagina’t que ets l’únic que sap el que està passant i has d’explicar-ho als altres. Repeteix la pregunta de la tasca però reformulant-la.
Va molt bé memoritzar unes 4 o 5 frases establertes. T’ajudarà a començar de manera fàcil i ràpida.

 • Indica l’objectiu de l’informe:

The main objective of this report is to provide an evaluation of the current situation

In this report, I aim to provide an overall view of the current situation

This report is intended to outline ways to attract more clients.

 • Explica d’on has tret la informació:

A survey was conducted on students. This was carried out by members of staff.

This report is based on comments collected from customers.

We will look in detail at the results of a questionnaire that was carried out with members of the general public.

I have kept a record of relevant facts that I have seen during a two-week period and I have asked some clients their opinion on the hotel.

 • Explica sobre el que escriuràs i que faràs unes recomanacions:

My findings are outlined below.

I outline my findings below.

It will also provide suggestions and recommendations for improvement.

PARÀGRAF 2

Els encapçalaments típics en aquest paràgraf són Weaknesses / Criticisms / Disadvantages / What people say.

Als informes pots utilitzar llistes per enumerar coses però tampoc les utilitzis en excés ja que has de demostrar tota la gamma d’estructures i vocabulari que domines.

✅EXEMPLES

 • The disadvantages are as follow…
 • The most convincing arguments against … are …
 • I would mention…as the most discouraging feature of…
 • Most customers were dissatisfied with the following things: 1… 2 …
 • Most people seem to feel that…
 • Several people said/told me/suggested/thought that…
 • They gave/suggested the following reasons:
 • They made the following points: 1… 2 …
 • The main cause of dissatisfaction was…

Les llistes són molt útils si vols deixar unes instruccions clares. El que també has de tenir en compte és que a cada punt has d’utilitzar la mateixa estructura gramatical. Per exemple: començar sempre amb noms o començar sempre amb verbs.

❌EN COMPTES DE…

As my reports ascertains, I recommend a charity marathon for several reasons:

 • To encourage a sense of pride in community
 • Health benefits for all
 • It will boost profits for local charities
 • Connect local charity organisations

✅ÉS MILLOR ESCRIURE-HO AIXÍ

As my reports ascertains, I recommend a charity marathon for several reasons:

 • Encourage a sense of pride in community
 • Promote health benefits for all
 • Boost profits for local charities
 • Connect local charity organisations

PARÀGRAF 3

Els encapçalaments típics en aquest paràgraf són Strengths / Praise / Advantages / My observations.

✅EXEMPLES

 • The advantages are as follow… 1… 2 …
 • The most convincing arguments in favour of … are …
 • Not surprisingly, a high percentage of those interviewed said
 • Here is the list of benefits… 1… 2 …
 • I have observed that many clients do not buy additional products.
 • According to the majority of people interviewed…
 • All those who were interviewed believe that/are concerned that…
 • It is thought that…
 • It was commented upon by a number of people we interviewed that
 • The facts suggest…
 • Taking into account what I have seen,

PARÀGRAF 4

Torna a explicar el per què estàs escrivint aquest informe. Fes recomanacions o suggeriments basats en les idees que has anat plantejant en els paràgrafs anteriors.

✅EXEMPLES

 • In conclusion I would like to stress that…
 • Given this, it can be concluded that…
 • Having proved/presented this, I would like to…
 • I would therefore recommend/suggest…due to
 • It is strongly recommended that…
 • In my opinion, it would be worth… +ing
 • In light of the above, I recommend implementing…
 • On balance, I feel that…
 • Taking all the points mentioned into consideration…
 • Without a doubt, the best way forward is…
 • It would seem that X is the best idea..
 • To sum up,
 • Our final recommendation is…
Cursos d'idiomes - Últimes notícies