Com ja saps, a les dues parts que trobaràs al Writing paper de l’examen de l’Advanced hauràs de demostrar que saps escriure diferents tipus de text en anglès. Cada una de les parts té la mateixa puntuació. A cada paper hauràs d’escriure entre 220-260 paraules.

Part 1: Escriure un essay amb un enfocament discursiu
La part 1 és la part obligatòria. Se’t demanarà escriure un assaig sobre un tema determinat basat en dos punts. Hauràs de discutir tots dos punts i dir per què un és més efectiu / més important que l’altre i hauràs de proporcionar raonaments per donar la teva opinió.

Part 2: A escollir  
A la segona part del Writing paper pots escollir entre tres opcions a escriure: una carta/email, una proposal, un informe o una review. Se’t proporcionarà un context clar, un tema, un propòsit i un lector objectiu.

CAE Writing tips: DISCURSIVE ESSAY 

Tipus de tasca i enfocament
L’objetiu principal d’escriure un essay és subratllar qüestions rellevants sobre un tema, i donar suport a la teva opinió proporcionant diferents raonaments. Un assaig ha d’estar ben organitzat, amb una introducció, un desenvolupament clar i una conclusió apropiada.

Se’t demanarà escriure sobre un tema, com pot ser el seguiment d’un esdeveniment d’una activitat acadèmica, assitir a un panell de discussió o veure un documental. Se’t proporcionarà diferents anotacions així com diferents opinions breus relacionades.

Consells principals per escriure un essay en el C1 – Advanced:

 • Pren-te temps per identificar totes les parts de la pregunta. Et recomanem subratllar els punts importants.
 • No intentis discutir més de dos dels punts, ja que això portaria a que l’assaig estigui menys desenvolupant del que requereix la tasca.
 • Utilitza les opinions que t’han proporcionat a la tasca per ajudar a desenvolupar el teu assaig, però fes-ho amb les teves pròpies paraules.
 • Escriu un paràgraf sobre el primer punt i el següent paràgraf sobre l’altre, i assegura’t de dir quin és el més efectiu i recolza el teu argument amb raonaments i exemples.
 • Aprèn el llenguatge per presentar un argument, donar opinions i estar d’acord o en desacord en un registre semi-formal. Recorda que pots estar d’acord o en desacord amb les opinions donades a la tasca, o discutir totes dues.
 • Practica escriure el paràgraf d’obertura i conclusió apropiat. Utilitza paraules i frases d’enllaç apropiades per desenvolupar les teves idees en el text.
 • Demostra a l’examinador el teu domini de vocabulari de nivell superior. Per exemple: trafficmass transit system /traffic jams /congestion /rush hour / commuters
 • Utilitza estructures avançades: passives, inversions, phrasal verbs, modal verbs for deduction in the past, mixed conditionals, cleft sentences, wish/if only. Com més varietat, millor!
 • Utilitza diferents longituds d’oracions amb difernets puntuacions: colons, semi-colons, questions. Barreja frases curtes amb llargues per aportar més varietat.

CAE Writing Tips: estructura de l’Essay

 • Introducció. Declaració general sobre el tema. No expressis la teva opinió.
 • Paràgraf 2: desenvolupa un tema.
 • Paràgraf 3: desenvolupa l’altre tema i indica quin és més efectiu.
 • Paràgraf 4: Resume i conclusió.

CAE Writing tips: analitzem paràgraf a paràgraf com escriure un essay

PARÀGRAF 1
En aquest paràgraf introductori, presenta el tema amb claredat i de manera interessant. Suggerim tres oracions. A la primera, escriu la declaració general de l’essay (per què és important o per què les persones tenen diferents opinions sobre el tema sense donar la teva opinió). A la segona oració, defineix una mica més el tema i a l’última fes una pregunta retòrica, aporta una estadística, una tendència o una predicció. Aquest paràgraf ha d’incloure un “ganxo” que capti l’atenció del lector i l’involucri.

✅EXEMPLE
We often read that there is disagreement on how local authorities should spend their money. Whichever decision is taken, will always depend on the wellbeing of the general public, one of the main aims of local government. This essay highlights how these decisions are the subject of heated debate and how they can directly influence the quality of citizens’ lives.

PARÀGRAF 2
Analitza un punt en aquest paràgraf. Indica la teva idea principal de la primera oració i aporta detalls i exemples rellevants per recolzar la idea principal.

✅EXEMPLE
It is often said that the general population does not do enough physical activity. This leads to a strain on the health services and a subsequent drain on finances. A wise investment in schemes that promote wellbeing, such as a sports centre, is definitely a step in the right direction. By making facilities more accessible to the general populace, not only do you increase the chances of people regularly doing physical exercise, you also promote a greater sense of community. Sports centres are a hub where people meet and make friends and could well be the answer to social as well as health problems.

PARÀGRAF 3
Analitza el segon punt de manera justa amb exemples per ajudar al lector a entendre els teus arguments.

✅EXEMPLE
In addition, creating green spaces where people can be in contact with nature is the key to health. Enjoying outdoor activities can reduce health inequalities, improve well-being, and aid in treatment of mental illness. Many experts suggest that physical activity in a natural environment can help remedy mild depression. What’s more, green spaces are not just spaces for recreation. They help wildlife thrive and improve the environmental conditions in cities in many ways; they reduce air pollution and urban heat by collecting more rainwater. In this sense, I would argue that creating green spaces is even more effective and wide-reaching than sports centres.

PARÀGRAF 4
Repeteix els teus arguments principals a la conclusió. Expressa la teva opinió i considera de manera equilibrada el tema. Indica quin és més efectiu i el per què.

✅EXEMPLE
Many cities are starting to work towards spreading green urban spaces because they provide great benefits for urban . In conclusion, many local governments are implementing projects that provide great benefits for urban populations. Both of these projects are doubtlessly of vital importance, although with limited funds, creating green spaces may be a more effective investment of public funds.

Si et presentes al C1 Advanced, consulta el nostre curs de preparació a l’Advanced online per anar a l’examen el millor preparat possible.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies