En anglès existeixen diferents formes per parlar sobre el futur. Podem utilitzar construcciones com going to (+ infinitiu), el present continuous (to be + -ing) o utilitzar will (+ infinitiu).  És important utilitzar l’estrctura correcte i, a vegades, podem escollir entre diferents estructures per expressar el futur en anglès en funció de si parlem de plans, prediccions… Per això us hem preparat aquesta guia amb les diferents tipologies de futur en anglès.

Començarem veint les diferències d’estructura entre les tipologies de futur en anglès:

 • Futur amb will: It’ll be a sunny day tomorrow.
 • Futur amb present continuous: I‘m playing tennis this afternoon.
 • Futur amb be going to: Be careful! You are going to fall.
 • Futur amb present simple: My train leaves at 7 pm tomorrow.

A continuació, t’expliquem amb més detall les diferents tipologies de futur en anglès.

Futur amb will

Utilitzem will/won’t (=will not) + infinitiu per…

 • … parlar de prediccions sobre el futur basades en el nostre coneixement.

It’ll be a sunny day tomorrow.
I think Barça will win the Champions League this year.

 • … expressar desitjos sobre el futur.

We are sure you will enjoy your time here in Barcelona.

We won’t be prepared for the exam.

 • … voler dir “want to” o “willing to”.

My tutor says she will help me with my homework.

I will be very happy if you will come to my party.

 • … fer ofertes, sol·licituds, promeses o rebutjos.

I’ll definitely come to the hospital and see you.

She’ll give you a hand with the washing up.

Will you hide this for me?’ ‘No, I won’t!’

Susie will be at the presentation tonight.

També  utilitzem will quan decidim alguna cosa en el moment de parlar. Veuràs que als exemples hem utilitzat la contracció de will.

 • (The phone rings) I’ll get it.
 • (The waiter asks for your order) I’ll have the plant burger.

És molt comú utilitzar el verb think abans que will. També utilitzem believe, don’t think, expect, be + sure.

 • I’m sure he’ll have a great time in London.

Futur amb present continuous

Com ja t’hem dit abans, utilitzem will per decisions que prenem en el moment en el que parlem. És freqüent utilitzar el present continuos per parlar de decisions que prenem abans del moment present, per exemple, per plans o acords amb altres persones.

Aquest tipus de futur es sol anomenar “diary form” perque es pot utilitzar per escriure al teu diari o a una agenda (com pot ser un pla confirmat). NO utilitzem will per plans o intencions si la decisió s’ha pres abans del moment present.

 • I‘m playing tennis this afternoon.
 • They are coming to see us this afternoon.
 • We‘re having a party on Sunday.

Com que aquestes construccions poden implicar un significat present o futur, es sol utilitzar un adverbi de temps per ajudar a especificar el seu significat.

Futur amb be going to

Utilitzem be going to també per fer prediccions, especialment quan pots veure que succeeix alguna cosa o està a punt de succeir.

 • Look! I think they’re going to arrest that man!
 • Be careful! You are going to fall.
 • Look at those black clouds. I think it‘s going to rain.

Per a prediccions generals, solem utilitzar will. En ocasions, will i going to són correctes. Be going to és més informal. L’elecció de la tipologia de futur dependrà de com es vegi la situació.

 • I think the Conservatives will win the election.
 • I think the Conservatives are going to win the election.

També utilitzem be going to per parlar de plans o intencions:

 • I’m going to be an actor when I’m older.
 • I‘m going to walk to work from now on.
 • We are going to move to a new house in the summer.

La construcció be going to sol implicar una intenció o expectativa de que es portarà a terme. També podem utilitzar be going to per parlar d’alguna cosa que desitgis fer però que encara no s’ha agendat (tot i que és més comú utilitzar el present continuous).

 • What are you going to do this weekend? (= quina és la teva intenció)
 • What are you doing this weekend? (= quins són els teus plans)

Evitem dir going to go, més que res perque no sona molt bé. Amb el verb go solem utilitzar el present continuous.

 • Where are you going to go going in the summer?

Futur amb present simple

Utilitzem el present simple per parlar sobre un event futur que és part d’un esdeveniment programat o d’una rutina que és certa en el futur. A la frase solem trobar paraules que fan referència al futur o el futur  és entés en el context. Algunes paraules poden ser: to be, open, close, begin, start, end, finish, arrive, come, leave, return.

 • My train leaves at 7pm tomorrow.
 • The match starts at 21:00.
 • It’s my birthday tomorrow.

Utilitzem el present simple o present perfect després de paraules o frases relacionades amb el temps com: as soon as, before, once, the moment that, unless, until, when.

 • I’ll come home when I finish.
 • She has asked the children to wait until term ends.
 • We are coming after they have hadour lunch.

A clàusules amb if solem utilitzar el temps present per parlar sobre el futur:

 • We won’t go if it is raining.
 • If Barça loses tomorrow, they won’t be champions.

Des del nostre blog aprender inglés, seguirem explicant en detall les tipologies de futur en anglès.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies