Els question tags estan formats per un verb auxiliar juntament amb un pronom, que van al final d’una oració. S’utilitzen per a convidar a qui t’està escoltant a respondre’t, ja sigui per a donar més informació sobre alguna cosa o per a confirmar alguna cosa que creiem que és certa.

Els question tags es relacionen directament amb l’oració. El verb auxiliar coincideix amb el verb principal i el pronom prové directament del substantiu. Solen funcionar de manera oposada amb l’oració principal. Per exemple, si l’oració principal és afirmativa, el question tag sol ser negatiu.

“You do live here, don’t you?” “Yes, I do.”

Se sol esperar una resposta tipus “yes” a un question tag negatiu. De la mateixa manera, si el question tag és en positiu s’espera una resposta del tipus “no”.

Como hem dit abans, els question tags es formen amb verbs auxiliars (be, do o have), amb el verb be o amb un verb modal acompanyat pel subjecte, que sol ser un pronom.

“She was laughing, wasn’t she?” “Yes, she was.”

“He looks after his mother, doesn’t he?” “Yes, she’s not been well recently.”

“You’re Flemish, aren’t you?” “That’s right. I was born in Belgium.”

“You should have studied more, shouldn’t* you?” “You’re right. I failed miserably!”

*observa que hem utilitzat la forma modal sense el have en el past perfect per a relacionar l’estat d’ànim d’una oració.
Si no hi ha un verb auxiliar ni modal a l’oració principal, utilitzem do, does, did a la question tag:

“He sings beautifully, doesn’t he?” “Yes, he’s got a great voice.”

“She doesn’t have much to do, does she?” “No. She sits around all day doing nothing.”

“The kids wanted to play video games last night, didn’t they?” “Yes, they stayed up till late.”

Un dels errors més comuns és amb have, have to & have got. Recorda que quan have got és el verb principal, el question tag es forma afegint have/haven’t o has/hasn’t.

She has a fast car, doesn’t she

He has got a house in the country, hasn’t he?

They have to go early, don’t they?

They have got to eat, haven’t they?

Centrem-nos ara en l’entonació!

Els question tags poden tant tenir una entonació ascendent com descendent, depenen de si realment es desitja obtenir una resposta. Utilitzem una entonació descendent (↘) si estem bastant segurs de la resposta, i una entonació ascendent (↗) si no estem segurs.

We’ve been here before, haven’t we? fairly sure

We’ve been here before, haven’t we? not so sure

Els dobles positius són possibles, quan la frase principal és afirmativa i el question tag també. L’entonació sol ser ascendent i se sol utilitzar per a reaccionar a notícies o per aportar un toc més emocional a algun acosa (veure secció d’excepcions).

So, you’re interested in question tags, are you?

En els següents exemples, fem una afirmació afegint el question tag per a preguntar si la nostra suposició és correcte.

You’re getting married next week, are you?

You just won the match, did you?

EXCEPCIONS I INFORMACIÓ EXTRA

➡️Si el verb de l’oració principal és I am, el question tag negatiu és aren’t I.

“Sorry, I’m wrong again, aren’t I?” “Yes. You should know your times table by now.”

➡️Si el verb de l’oració principal és used to, el question tag és did.

“You used to go to Longendale school, didn’t you?” “That’s right. Long time no see!”

➡️Quan fem un suggeriment, és comú utilitzar l’expressió Let’s (Let’s go to the swimming pool this afternoon”). Sempre utilitzem shall we al question tag, sigui positiu com negatiu.

Let’s go to the swimming pool, shall we?

Let’s not go to the swimming pool, shall we?

➡️Utilitzem there en comptes del pronom quan utilitzem there is i there are.

There isn’t any water left in the bottle, is there?

There is plenty of money in the bank, isn’t there?

➡️Si el verb de l’oració principal és ought to, solem utilitzar should com a question tag.

We ought to go tomorrow, shouldn’t we

We ought to go tomorrow, oughtn’t we? (És menys comú)

➡️Les frases que utilitzen un adverbi negatiu, com never o hardly ever són considerades negatives.

They never do their homework, do they?

➡️Les oracions que utilitzen noms indefinits com someone, anyone, no oneeveryone, s’utilitza al question tag they.

No one uses an alarm clock anymore, do they?

Everyone loved the party, didn’t they?

Amb altres noms indefinits com something, anything, nothing, everything, utilitzem it.

Everything went well, didn’t it?

Nothing really matters in the end, does it?

➡️Amb imperatius, solem utilitzar won’t you.

Sit down, won’t you?

També podem utilitzar altres verbs modals com will, would, can i could.

Close the door, will you?

Afegint el question tag a l’imperatiu, suavitzem l’ordre i ho convertim en una petició. Sense el question tag, l’ordre seria molt més dura. El question tag tindria un efecte similar a afegir please.

És important recordar, que depenent del to de veu can’t you pot ser bastant impacient i molest.

Switch the TV off, can’t you?

Quan es tracta d’imperatius no podem utilitzar wouldn’t o couldn’t.

➡️Sempre podem utilitzar right yeah en comptes d’un question tag (equivalent a no?, veritat?) a situacions molt informals. Hem de tenir en compte que “no?” no sona molt natural en anglès.

They loved Bali, right?  They loved Bali, no?

No hi ha res com posar en pràctica els question tags en el teu curs d’anglès o curs de conversa en anglès.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies