Anteriorment al blog os vam parlar de les diferents tipologies de futur en anglès més comunes. Avui ens centrarem en altres maneres d’expressar el futur en anglès que segurament podràs posar en marxa en el teu curs d’anglès o, per exemple, per a organitzar plans amb els teus amics estrangers.

Future continuous

Utilitzem will/won’t + be + –ing per parlar d’accions en procés abans o després d’un moment concret en el futur.

 • I‘ll be working until ten o’clock tonight. Can you come tomorrow?
 • I‘ll be waiting for you when you arrive.
 • What will you be doing this time next week?

Podem utilitzar will be amb la forma -ing en comptes del present continu o be going to quan parlem de plans i intencions.

 • She‘ll be coming to Madrid next week.
 • I‘ll be cycling to school tomorrow.

Future perfect simple

Utilitzem el futur perfecte simple (will/won’t + have + past participle) per parlar d’accions completades en algún moment entre l’ara i el futur.

 • I’ll have finished assignment by the end of tomorrow.

Future perfect continuous

Utilitzem el futur perfecte continu (will/won’t + have been + -ing) per parlar sobre accions que succeeixen fins a cert punt en el futur.

 • At the end of next month, I’ll have been working as a taxi driver for exactly ten years.

Altres formes de parlar sobre el futur en anglès

Solem utilitzar els verbs com would like, plan, want, mean, hope, expect per parlar sobre el futur en anglès:

 • What are you going to do next year? I‘d like to travel the world.
 • She plans to work on a volunteer project in year out.
 • Sally wants to buy a house closer to the city centre.

Solem utilitzar els modals may, mightcould quan no estems segurs del futur:

 • might go to the party or I might stay at home.
 • We could see somebody famous at the airport.

Utilitzem should si considerem que hi ha una bona possibilitat de que alguna cosa succeeixi:

 • We should be there in time for lunch.
 • The match should be over around ten.

Podem utilitzar shall per parlar de futur en anglès. La forma negativa de shall és shan’t. En anglès modern, sobretot en anglès americà, shall com forma futura no és molt freqüent i només s’utilitza amb els pronoms I i we.

 • I shall go to the party.
 • We shan’t go to the party.

Per fer suggeriments en forma de pregunta utilitzem shall:

 • Shall we go ice-skating at the Kensington ice rink?
 • Shall I get us some tickets for Cirque du Soleil?
 • Shall I call the police?

No obstant això, shall és utilitzat com a imperatiu formal o per a declaracions legals:

 • The Director shall be present at the all the Board Meetings.
 • The accused shall be present during the trial.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies