Els adjectius comparatius en anglès són adjectius que s’utilitzen per fer una comparació entre dos substantius. Existeixen tres graus d’adjectius comparatius. Podem comparar alguna cosa que és superior, inferior o igual a una altra cosa o a algú.

Els comparatius en anglès es formen utilitzant la següent estructura:

Subjete + verb + adjectiu comparatiu (+ than + objecte)

En funció del número de síl·labes construirem d’una manera o d’una altra el comparatiu.

Número de síl·labes Comparatiu – Superioritat Adjectiu exemple Exemple
1 síl·laba +ER cheap Let’s go by bus. It’s cheaper.
1 síl·laba (consonant + vocal + consonant) Doblar l’última consonant + ER big I’d like to have a bigger car.
2 síl·labes (acabant en “-y”) Eliminar “-Y” +IER easy I think going by bus is easier.
2 o més síl·labes Utilitzant “more…” expensive If we go by car, it’s more expensive.

QUÈ MÉS HEM DE SABER SOBRE ELS COMPARATIUS EN ANGLÈS?

🔴 Després de l’adjectiu comparatiu utilitzem “tan” (than i no that)

A cheetah is faster than a lion.

Jane is more intelligent than Jack.

🔴 Abans del comparatiu, podem utilitzar: much, a lot, far, a bit, a little, slightly

A cat is much bigger than a mouse.

English is a little easier than German.

🔴 Podem utilitzar aquestes estructures per a comprar alguna cosa o a algú que és inferior o igual.

Comparatiu – Inferioritat Comparatiu – Igualtat
not + as + adjective + as

A bus is not as fast as a train.

as + adjective + as

The coach is as fast as the bus.

the same as (not the same like)

The coach is the same as the bus.

🔴 Podem repetir comparatius per a expressar que alguna cosa canvia contínuament.

Things just keep getting better and better.

I’m getting more and more bored in my job.

🔴 Existeixen alguns adjectius irregulars que tenen la seva pròpia comparativa. Tan sols hauràs d’aprendre-te’ls de memòria.

Adjectius irregulars Forma comparativa
bad worse (than)
good better (than)
little less (than)
many/much more (than)
far farther/further (than)
old older

elder*

* when we talk about someone in our family: My elder sister is a doctor.

🔴 També existeixen altres adjectius que es poden formar de dues formes, tant utilitzant “-er” com “more”.

She is more clever than my brother.

She is cleverer than my brother.

 • clever → cleverer/more clever
 • common → commoner/more common
 • gentle → gentler/more gentle
 • humble → humbler/more humble
 • hollow → hollower/more hollow
 • narrow → narrower/more narrow
 • polite → politer/more polite
 • quiet → quieter/more quiet
 • simple → simpler/more simple
 • stupid → stupider/more stupid
 • subtle → subtler/more subtle

I ara que ja ho saps tot sobre els comparatius en anglès et toca posar-ho en pràctica i passar-te per la noticia de superlatius en anglès per a seguir aprenent i dominant aquest meravellós idioma.

Cursos d'idiomes - Últimes notícies